In dit interview vertelt Reed Summers wat de mensheid nu meemaakt: een alien interventie
die anders is dan wat lang geleden plaats vond, en vertelt hij hoe we ermee om moeten gaan.
Het interview werd afgenomen door Studio Vista voor hun documentaireserie "Demonen of Aliens".
Het is uitgeschreven in twee delen.De Realiteit van het Contact met Aliens - deel 2 
 

Reed Summers vertelt:

Ik wil graag een beeld schetsen van de realiteit van het contact in het verleden en in het heden. Het is een perspectief dat gepresenteerd is in de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en de openbaring over het Leven in het Universum van de Nieuwe Boodschap van God, allebei ontvangen door Marshall Vian Summers.

Contact in de oudheid

Dus om te beginnen met de geschiedenis van het contact: de aarde is duizenden jaren lang om vele verschillende redenen bezocht en er zijn drie hoofdredenen waarom dit contact plaatsvond.

  1. De eerste was om toegang te verkrijgen tot de biologische hulpbronnen die deze wereld bezit om de ontwikkeling van leven in andere werelden te ondersteunen. Biologische elementen, kostbare mineralen, dit soort dingen zijn vele tienduizenden jaren lang meegenomen van deze planeet om activiteiten buiten deze wereld te ondersteunen.
  2. Een tweede reden waarom deze wereld bezocht is is de vestiging van opslagplaatsen waar kostbare zaken en technologieën buiten bereik van andere krachten in het universum in het algemeen opgeborgen konden worden. Deze wereld, juist omdat ze een biologische wereld is, heeft een bijzonder potentieel om dingen te verbergen omdat het onmogelijk is de oppervlakte van onze wereld te scannen, en alle versnippering die veroorzaakt is door miljoenen en miljoenen levensvormen over de wereld heen. Dus zijn er gedurende een hele lange tijd zaken van grote waarde opgeborgen in deze wereld.
  3. De laatste reden was om bases van invloed te vestigen, bases van waaruit de inheemse bevolkingen beïnvloed konden worden om ze te onderzoeken en te kijken wat hun nut zou kunnen zijn voor machten van buiten onze wereld.
Dit is contact in de oudheid en dat was in grote lijnen niet uitgebreid en werd ook niet gedurende zeer lange tijd onderhouden en daar zijn een paar redenen voor.
 
Contact was beperkt
  1. De eerste is het biologische risico dat deze wereld oplevert voor wezens die de meeste tijd van hun leven in steriele leefomgevingen geleefd hebben, of gewoon in leefomgevingen die een andere biologie hebben. Deze wereld levert misschien een van de grote onbekende dreigingen op – onbekend voor óns tenminste – voor vormen van intelligent leven die hier op bezoek komen vanwege al die vele bacteriën en virussen en organismes die mogelijk andere vormen van leven kunnen beïnvloeden die geen enkele immuniteitsrespons hebben of een immuniteits-aanpassingsvermogen om hierop te reageren, op deze vreemde lichamen.
  2. De tweede reden dat contact beperkt was en in grote lijnen niet erg succesvol zijn de beperkingen van de inheemse volkeren zelf. Deze volkeren waren niet samengevoegd tot grote naties die echt met een vreemde en buitenaardse entiteit zouden kunnen omgaan. Het waren stammen. Het waren mensen in de bossen. Misschien hadden ze toen zelfs niet eens een taal, dus ze waren behoorlijk primitief in hun begrip en hun mogelijkheden. En echt, dat laatste punt: mogelijkheden – die waren er niet, er was gedurende vele honderdduizenden jaren op deze wereld geen technologie om van te spreken. Dus wat kon een vreemde macht die hier kwam om samen te werken met de plaatselijke bevolking en mogelijk hun steun te verkrijgen op de een of andere manier gebruiken? Wat hadden ze te winnen bij stammen die in de jungle rondrenden en die absoluut geen vermogen hadden om enige technologische macht op te tuigen?
Dat is dus contact in de oudheid. Het ging met tussenpozen op een beperkte manier door gedurende vele tienduizenden jaren.
 
Drie redenen waarom het huidig contact anders is

En nu hebben we weer contact, maar het is contact van een compleet ander soort, met compleet andere machten dan die die hier in vroeger tijden waren. En het is cruciaal om dit te begrijpen omdat mensen de neiging hebben terug te willen kijken in de geschiedschrijving en in onze afgelopen evolutie te lezen en te zeggen dat zij die ons nu bezoeken ons op de een of andere manier hebben verwekt of dat ze deze wereld bezaten of dat ze terugkomen om het management over te nemen van een planeet die aan hen toebehoorde of iets van dien aard; of dat buitenaardse entiteiten aan de bron stonden van onze religies of grote gebouwen in de wereld bouwden of dit allemaal bij elkaar. En er zou wel enige waarheid in kunnen zitten. Maar ik denk dat er eigenlijk veel foute associaties worden gemaakt. Heden ten dage hebben we te maken met een compleet andere vorm van contact. Dit contact begon in de vorige eeuw om een paar belangrijke redenen.
 
  1. Ten eerste was er de technologische ontwikkeling van ons ras. Onze technologie heeft met lichtsnelheid sprongen vooruit gemaakt. En we hebben nu een wereldsamenleving die in staat is tot economisch en communicatief contact op een niveau als nooit tevoren. Dus de hele wereld kan nu beïnvloed worden. Het sturen van boodschappen kan op wereldniveau plaats vinden. Dit is nooit eerder het geval geweest. Dus technologie is een belangrijke reden waarom contact nu plaats vindt.
  2. Ten tweede is er de vernietiging van het milieu van onze wereld. De aarde – een biologisch juweel in een universum vol kale werelden, die gedurende tienduizenden, honderdduizenden jaren gebruikt is als biologische opslagplaats – wordt in ongekend tempo afgebroken. Wij bedreigen letterlijk de bewoonbaarheid van de planeet zelf voor mensenwezens in de toekomst. We vegen elke dag, elk uur, in ongelofelijk tempo soorten van de kaart. Dit heeft het contact op dit moment ook naar de aarde toe gebracht omdat de aarde waardevol is en van waarde geacht wordt door anderen, hetgeen een belangrijk punt is waar ik later nog op terug kom.
  3. En de derde reden waarom in de afgelopen eeuw het contact plaatsvindt op een niveau als nooit tevoren is het hoge niveau van conflicten tussen naties in de wereld. De grote Wereld Oorlogen, de komst van kernwapens, de macht om de infrastructuur, de technologie en de wereldorde te vernietigen maken deze wereld aantrekkelijk voor krachten van buitenaf – dat is een ander belangrijk element dat de buitenaardse bezoekers naar onze wereld heeft gebracht. 

De intentie van de Interventie 

En dus wat ik nu ga vertellen is iets wat de Interventie genoemd wordt. Dit wordt uitgebreid gepresenteerd in de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid, die in detail de activiteiten van die buitenaardse machten die onze wereld nu bezoeken beschrijven – waarom ze hier zijn, wat dit betekent voor ons en wat wij als inheemse volkeren zullen moeten doen. De Bondgenoten van de Mensheid noemen het contact zoals dat nu gaande is de Interventie. Ze maken het heel erg duidelijk dat er maar één bedoeling achter die ET machten in onze wereld zit, ook al zijn ze van verschillende bonden en organisaties: de bedoeling is om toegang te verkrijgen tot de wereld, haar grondstoffen en haar mensen.

Deze inmenging in menselijke zaken is betrokken bij vier fundamentele activiteiten. Ik zal ze allemaal benoemen. Het is erg belangrijk elke inmenging afzonderlijk te begrijpen en vervolgens hoe ze inwerken en van invloed zijn op de wereldwijde politieke, sociale en economische bewegingen die vandaag de dag in onze wereld aan de gang zijn.

 

Vier werkterreinen van de Interventie

1. Verdeel-en-heers

De eerste fundamentele activiteit van de Interventie is het beïnvloeden van mensen op posities van macht en gezag – mensen die machtig zijn in de handel, regering en religie – door ze rijkdom, suprematie en gratis technologie te beloven – gratis technologie waardoor ze de belangrijkste macht in de wereld worden. Dit zijn zeer verleidelijke aanbiedingen van een technologische macht van buiten onze wereld voor de mensheid die een eenvoudiger technologie heeft. En ongelukkigerwijs levert dit een overvloed aan kansen ter beïnvloeding op: we zijn een verdeelde wereld met meer dan honderd verschillende naties en talrijke verschillende afsplitsingen en sektes en religies die met elkaar concurreren, die elkaar niet goed begrijpen, die langdurige onenigheden en conflicten hebben. Kansen te over om beloftes te doen, om de ene groep aan de macht te helpen en niet een andere, om te verdelen en te heersen. Dus dat is het eerste werkterrein van de Interventie.


2. Pacificatie en terrorisme

Het tweede werkterrein is het vestigen van bases waarvandaan de Interventie hun invloed kunnen projecteren op menselijke bevolkingscentra. In de Bondgenoten van de Mensheid wordt dit programma van invloed het "Pacificatie programma” genoemd. De bedoeling van dit programma is het uitzenden van bepaalde gedachten en emoties, bepaalde impulsen en neigingen die mensen verzwakken en verdelen en hen uiteindelijk plooibaarder, opener en welwillender maken jegens een vreemde vorm van invloed en bestuur – dit alles via de mentale omgeving en met gebruik van technologieën die ons ver vooruit zijn. Op die manier worden over de hele wereld heen mensen gesust om te geloven dat geen enkele menselijke leider onze natie succesvol kan leiden, dat we incompetent zijn, dat we corrupt zijn, dat we buitenaardse aanwezigheid nodig hebben die ons verlichting of verlicht bestuur komt brengen, dat we niet in staat zijn de door onszelf in de wereld gecreëerde milieukwesties afdoende aan te pakken.

Al deze overtuigingen komen ergens vandaan: dit gevoel van ontmoediging, van krachteloosheid en ook dit verscherpte conflict. Dit is een belangrijk onderdeel in de Nieuwe Boodschap en de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid: dat de Interventie gericht is op bepaalde groepen boven andere en op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is dat ze zich richten op kansarme bevolkingsgroepen – volkeren die in de wereldorde vergeten zijn of het onderspit hebben gedolven of waarvan misbruik is gemaakt in de geschiedenis van lang geleden of kort geleden – neem bijvoorbeeld het Midden Oosten, door hen te radicaliseren, waarbij ze gebruik maken van religieus beeldmateriaal, mogelijkerwijs in hun eigen hoofd, en de stem van een heilige of een geliefde leraar produceren die tegen hen spreekt, door hun religie te activeren en hen aan te moedigen het conflict aan te gaan met anderen, en vooral conflict met de machtiger naties in de wereld die daadwerkelijk de kracht hebben om de Interventie te weerstaan.

En nu we het hebben over terrorisme, de Nieuwe Boodschap bevestigt inderdaad dat mensen geradicaliseerd zijn en in conflict gedreven zijn met Westerse machten, die feitelijk tot nu toe de Interventie in grote lijnen hebben weerstaan – een heel ander perspectief op terrorisme en de wereld zelf dan je waarschijnlijk ergens anders zult horen.

3. Manipulatie op spiritueel en religieus gebied

Het derde werkgebied van de Interventie is het manipuleren van onze spirituele en religieuze overtuigingen. De mensheid is deze spiritueel rijke soort met zo vele verschillende geloven en mooie leringen en analogieën en inspiratie en diepe geschiedenis. Dat is goed, weet je; dat is deel van onze diversiteit en onze unieke bijdrage aan het universum, dat we een spiritueel volk zijn. Maar het laat ook een aantal kwetsbaarheden zien die uitgebuit en gemanipuleerd kunnen worden door krachten van buitenaf. Wij verwachten de terugkeer van een geliefde leraar of profeet of boodschapper naar de wereld. Wij willen dat onze religie beter is dan andere. We willen bepaalde dingen geloven, we willen geloven dat we in alle gevallen liefdevol en vriendelijk moeten zijn jegens iedereen die hier maar komt. En dit zal tegen ons gebruikt worden. Pas als we opnieuw een paar van deze overtuigingen tegen het licht van het universum waarin we leven kunnen houden, wat een natuurlijke heroverweging is van God en religie en de menselijke bestemming en de ziel; pas als we een paar van onze verkeerde neigingen en hoopvolle verlangens die we op het universum projecteren een halt kunnen toeroepen, pas dan zijn we niet meer kwetsbaar, en kunnen onze overtuigingen en zelfs onze inspiratie niet meer tegen ons gebruikt worden.

4. Kruis-en mixprogramma

Het laatste werkveld van de Interventie, en misschien wel het donkerste gebied van de Interventie, is de ontwikkeling van een menselijk-alien hybridiserings-programma (‘kruis-en mixprogramma’), een kruisingsprogramma om een leider en een leiderschap voor de wereld te creëren die als mensen zijn maar die aangepast zijn en in de pas lopen met de Interventie zelf; want nogmaals, het is heel belangrijk te begrijpen dat zich rondom de aarde een biologische beschermingssfeer bevindt. Geen enkel wezen kan hier zomaar landen, van het ruimteschip af gaan en rondwandelen. Ze zouden binnen het uur dood kunnen gaan of binnen een minuut of wie weet hoe snel. Ze zouden die biologische organismen mee kunnen nemen naar hun buitenaardse stations of werelden en andere infecteren. Dus wij hebben een beschermende laag, een biologische sfeer rondom onze wereld, maar de Interventie heeft kennelijk een manier gevonden om die te omzeilen zodat ze tenminste in onze lucht kunnen vliegen, in onze wateren kunnen landen enz. Maar ze kunnen hier niet lang blijven. Ze kunnen de wereld niet innemen. Ze hebben de mensheid nodig. De mensheid is feitelijk deels een hulpbron.

En toch heeft de mensheid een aantal interessante kwaliteiten waarvan ik denk dat ze geweldige troeven zijn nu we geconfronteerd worden met het leven in het universum. We zijn onvoorspelbaar. We zijn geëmotioneerd. We zijn toegewijd. We zijn een beetje stam- en groepsgericht, en een beetje moeilijk om met die kenmerken een wereld onder de duim te houden, met speciaal dat ene kenmerk van een wereldbevolking van meer dan 7 miljard inwoners; de Nieuwe Boodschap maakt duidelijk dat dit een buitengewoon grote populatie is voor een wereld in de Grotere Gemeenschap – onhoudbaar hoog – maar dat maakt het niettemin moeilijk de mensheid te overheersen.

En de Interventie werkt aan een kruis- en mixprogramma om een menselijk wezen te produceren dat in alle opzichten eruit ziet als een mens – doet, loopt, spreekt net zoals jij en ik, maar dat gekoppeld is aan een buitenaardse autoriteit; dit alles met als doel toegang te verkrijgen tot de hulpbronnen van deze wereld, haar strategische positie en die te claimen, te claimen als hun buit in een universum van kale werelden en zeldzame hulpbronnen.

De toekomst: de stap naar het méns-zijn en het leiderschap van de mens

Dit zijn dus de vier activiteiten van de Interventie die vandaag de dag in de wereld aan de gang zijn. Dit zijn niet de activiteiten die tienduizenden jaren aan de gang zijn geweest. Dit is van de afgelopen eeuw, van het heden en de komende tijden. En als we hiermee geconfronteerd worden en te maken krijgen met deze realiteit van contact, deze harde realiteit van contact, dan krijgen we te maken met allerlei soorten uitdagingen – uitdagingen voor onze religies, uitdagingen voor ons eigen gevoel van identiteit en realiteit in de wereld. Er zit hier behoorlijk wat voordeel in. Weet je, hier overstijgen we onze kleinere identiteit naar de identiteit van het méns-zijn en het broeder- en zusterschap, zusterschap met alle mensenwezens in de wereld.

Dit is waar we echt de scheidslijnen helen en over deze pijnlijke episodes in onze afgelopen geschiedenis heen stappen om op weg te gaan naar een nieuwe toekomst voor dit menselijke ras waar wij méns zijn. Dat is het. We zijn méns. En dat is wat er het meest toe doet. We moeten dat wat wij als mensen hebben beschermen, onze wereld, ons zonnestelsel.

Wij moeten onze ogen wijd open houden als we andere vormen van intelligent leven ontmoeten. We moeten voorzichtig zijn en niets willen van dit intelligente leven. We kunnen niet alles van de bezoekers willen wat we tot dusverre niet in het leven niet gehad hebben en verwachten dat ze "ons verlichting brengen of vrede of liefde”, of dat ze "de wereld zullen helen”; al deze automatische aannames die mensen hebben, wat begrijpelijk is, zijn nogal gevaarlijk. En als je je met hen verbindt en als je hen helpt met communicatie, dan ben je in wezen bezig de toekomstige slavernij van dit menselijke ras door andere krachten van buitenaf tot stand te brengen.

En dit is waar onze verbinding met elkaar tot leven moet komen. Wij moeten geloven in het leiderschap van de mens. We moeten geloven dat wij het milieu van deze wereld kunnen helen. We moeten onszelf opnieuw bevestigen. Dat zal een uitdaging worden. Maar dit zijn de uitdagingen die grootsheid uit ons naar boven halen, zowel uit ons mensen als uit onze menselijke soort. De geschiedenis heeft steeds opnieuw bewezen dat als we geconfronteerd worden met grote moeilijkheden mensen over hun beperkingen en hun grieven en hun zelfbelang heen kunnen kijken en verbazingwekkende en opmerkelijke dingen kunnen doen ten dienste van de toekomst van het menselijke ras.

Bronnen: 

https://www.community.newmessage.org/reed-summers-reality-of-alien-contact-interview-part-2-of-2/#comment-1079

Om deze link te kunnen volgen moet je ingeschreven zijn bij de Worldwide Community. Inschrijven is gratis.

https://www.studiovista.org/demons-or-aliens

Dit is de studio die een 12-delige docu- serie maakt over aliens, en in het kader daarvan hebben ze o.a. Reed Summers geïnterviewd.

 Hier lees je deel 1 van het interview.