Prof. Dr. Werner Bergholz
 
Afbeelding invoegen
 
Powerpoint-presentatie - dag 4 Grand Jury Proces - van 3 uur 33 min tot 3 uur 51 min.
 
Biografie: Prof. Dr. Werner Bergholz is een Duits gepensioneerd professor in de elektrotechniek. Hij is dus geen medicus. Hij heeft zich meer dan 20 jaar bezig gehouden met kwaliteits- en risicomanagement (standaardisatieprotocollen) in nationale en internationale organisaties en heeft 17 jaar ervaring in de (chip)industrie.  
 
Prof. Bergholz zegt dat zijn Power-Point-presentatie misschien een goede samenvatting is van wat men die dag heeft gehoord. Hij heeft het contract tussen de EU en Pfizer bekeken, waarin staat dat Pfizer goede kwaliteit moet leveren. Maar wat als de kwaliteit onder de maat is?  Normaal gesproken zijn de fabrikanten gevrijwaard van schadeclaims, behalve als de slechte kwaliteit te wijten is aan fouten in de productie.
 
Wat kunnen we hiervan zien bij Pfizer? Pfizer heeft in de beginfase niet op de juiste manier getest (bijvoorbeeld amper op dieren), en ze heeft in de verlengde testfases (die nog niet eens afgelopen zijn) de bovenmatige toename van risico’s genegeerd. Verder is ze bij het uitvoeren van de testprocedures ernstig tekort geschoten, bijv.de deelnemers aan de controlegroep werden te vroeg geïnformeerd over hun status en kregen de keus zich te laten vaccineren.
 
Het vaccinontwikkelproces en daarna de vaccin-productie vertoonden ernstige fouten, die je niet kunt en mag verklaren met de urgentie waarmee het vaccin ontwikkeld moest worden.
 
De EMA keurde het vaccin in december 2020 voorlopig goed, op voorwaarde dat er in juni 2021 voldaan was aan goede procesbewaking en materiaalcontrole, maar daar is tot op heden (februari 2022) niet aan voldaan. Er zijn te grote verschillen tussen de ontwikkelfase (op kleine schaal) van het vaccin en de massaproductie ervan.
 
Tijdens de massaproductie van de vaccins is er sprake van te weinig stabiliteit en conformiteit van het product.  VAERS en de website  How Bad is my Batch ? (Hoe Slecht is mijn Batch? waar je onderzoek kunt doen naar jouw vaccin) rapporteren ook een te grote variëteit in het aantal bijwerkingen, zie onderstaand grafiekje: sommige bijwerkingen komen weinig voor, andere juist heel vaak. Daaraan kun je zien dat de massaproductie absoluut geen stabiele producten oplevert. Alles boven de gestippelde rode lijn is ‘niet onder controle’ en de productie had onmiddellijk moeten stoppen.
 
Je ziet ook dat er ‘rustige periodes’ (oranje) zijn, waarin weinig bijwerkingen zijn, en dan ineens weer periodes met veel diverse bijwerkingen. Dus wat betreft non-conformiteit: er is een te grote variabiliteit in het aantal gerapporteerde bijwerkingen.
 
Afbeelding invoegen
 
 
Er zijn ook zeer extreme verschijnselen opgetreden bij zeer giftige batches van een instabiele productie periode (‘unstable production period’). Die batches kunnen dodelijk zijn dan wel zeer ernstige bijwerkingen veroorzaken., zie hieronder: 
 
Afbeelding invoegen
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
In onderstaande grafiek zie je de supergiftige batches terug, maar de schaal is veranderd. Het hoogste punt hier ligt nu bij 3000 gevallen! Deze extreem giftige batches vallen buiten elke statistische waarschijnlijkheid. Het is duidelijk dat het hier om opzet gaat.
 
 Afbeelding invoegen
 
De dodelijke batches werden naar alle 50 staten van de VS gestuurd, maar de zogenaamd onschadelijke batches slechts naar 2-12 staten.  Hoe wisten de producenten welke batches naar welke staat gestuurd moesten worden?
 
Ook constateert Werner Bergholz aan de hand van gegevens uit Israël dat al in juli 2021 bekend was dat de effectiviteit van het vaccin snel afnam.
De grafiek hieronder van januari 2022 uit Engeland laat zien dat de gevaccineerden veel vaker positief getest worden op Covid-19 (en/of ziek worden van Covid-19) dan ongevaccineerden. Vaccinaties zijn dus duidelijk niet effectief. We hebben dus nu een pandemie van gevaccineerden! (blauw is ongevaccineerd, rood is gevaccineerd)
 
Afbeelding invoegen
 
Het sterftecijfer door vaccinatie ligt dramatisch veel hoger dan bij normale vaccinaties: 50x zoveel doden per (mRna) injectie, 100x zoveel doden na 2 injecties. We zien dat overal terug in de officiële statistieken van de verschillende landen. Maar we moeten rekening houden met enormeonderrapportage bij die instituten. In werkelijkheid zal het dus gaan om veel meer doden. Hoe kan dit genegeerd worden? Waarom maken de MSM daar geen melding van?
 
Wat betreft de inhoud van de vaccins: Er zijn veel onderzoeken gedaan naar wat er in de vaccins zit. Om te beginnen constateert men heel vaak dat er grafeen of grafeenoxidereepjes in zitten. Door Japanners zijn onregelmatig gevormde metalen objecten gevonden. In enkele gevallen constateerde men objecten die leken op fragmenten van micro chips. We kunnen dus concluderen dat er ernstige non-conformiteit optreedt, er zitten minstens 3 soorten onverklaarbare elementen in de vaccins. Het is mogelijk dat die er per ongeluk tijdens het productieproces in gekomen zijn, Werner Bergholz denkt niet meteen dat ze er met opzet in gestopt zijn.
 
Pathologische resultaten: 20 studies wezen uit dat de dood veroorzaakt was door de impact van de productie van spike proteïne in alle organen en lichaamsfuncties. Mensen stierven eraan vlak ná een injectie, of weken of maanden erna.
 
Dat is dus het grote probleem met de Covid-19 injecties: er is geen controle op hoeveel, waar en voor hoe lang die spike productie plaatsvindt. Er is dus sprake van een grote non-conformiteit: het spike eiwit vermeerdert zich ongebreideld en wordt niet onder controle gehouden.  
 
Prof. Bergholz vat zijn presentatie samen met de volgende conclusie:
 
Er zijn zoveel zorgen over het Covid-19 vaccin waarbij zoveel non-conformiteiten optreden dat, volgens de Basisprincipes van Kwaliteitszekerheid deze vaccins
  • Allemaal onmiddellijk gestopt moeten worden
  • De autoriteiten (zoals het Duitse Paul-Ehrilich Instituut) een onderzoek moeten instellen naar alle productiedata en kwaliteitsverslagen van de producent (Pfizer) omdat
  • De contractvoorwaarden voor wat betreft de kwaliteitscontrole niet nagekomen zijn waardoor de vrijwaring van de producent nietig is (en de producent dus wel vervolgd kan worden)